WWW.PATSIRI.COM

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่องจริงผ่านจอ ฆ่าผ่านแคมฟลอก วันที่ 22 กันยายน 2554

ชิญไปฟัง เรื่องนรกสวรรค์ ของคนดี มีศีลธรรม ข้ามภพ ข้าม ชาติ จาก อาจารย์ เจนจิรา

ประทับใจมาก เมื่อได้ฟัง อจ เจนจิรา และเชื่อ เรือง นรกสวรรค์มาก ขอใ้้ห้เพื่อนมนุษย์ จงมีศีลห ้า เพื่อ ปิดอบายภูมิ เพราะนรกนั้น น่ากลัวและต้องตกนรกเป็น แสนๆ ปีมนุษย์ ไปฟังกันที่http://tirakarn.blogspot.com/search/label/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น